دوره فشرده مکالمه زبان انگلیسی


این دوره بنا بر نیاز زبان آموز و با توجه به سطح فعلی و سطح مورد نظر برنامه ریزی می گردد.
این دوره بصورت خصوصی برگزار می گردد و با برنامه ریزی دقیق و مدت در خواست شده از طرف زبان آموز تعداد جلسات در هفته برنامه ریزی می شود.
این دوره جهت زبان آموزانی که در زمان کوتاه احتیاج به آموختن زبان انگلیسی دارند طراحی شده است

Free Discussion


مصاحبه کبک