آموزشگاه زبان فرانسه سروش دانشاستانداردها و چهار چوب های این دپارتمان،همگی بر اساس آخرین استانداردهای آموزشی، تعریف شده در سطح جهانی بوده و هدف اصلی آن بر پایه ایجاد فضایی آموزشی و تا حد امکان نزدیک به فرهنگ زبان مقصد قرار داشته است.

در این راستا، اساتید مدعو، تماماً اساتیدی آشنا با این فرهنگ و با تحصیلات آکادمیک مرتبط و البته در امر آموزش بوده اند.

در این دپارتمان، خدماتی گوناگون در زمینه آموزش به زبان آموزان و از سوی دیگر مدرسین ارائه می شود:

خدمات آموزشی به زبان آموزان در شکل عمومی، خصوصی و نیمه خصوصی و خدمات آموزشی برای مدرسین، در قالب کلاسهای تربیت مدرس با تاکید بر استانداردهای کادر اروپا،

متد آموزشی این دپارتمان با توجه به نیازهای امروزه زبان آموزان Echo می باشد که در سه کتاب با جلسات ارزیابی متعدد تعریف شده است.این متد، از آخرین متدهای سال 2010 و با تاکید برآخرین متدهای آموزشی قرار دارد به موازات این کلاسهای عمومی که با این متد برگزار می شوند، کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی زبان فرانسه نیز جهت آمادگی آزمونهای بین المللی مانند TEF،TCF،و غیره و نیز آمادگی مصاحبه سفارت کانادا (کبک) در ترکیه در این کادر آموزش گنجانده شده اند.

Free Discussion


مصاحبه کبک