مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی


Commercial Correspondence


با توجه به گسترش روز افزون زبان انگلیسی در مشاغل مختلف، موسسه سروش زبان اندیش موفق به طراحی و برگزاری دوره های زبان انگلیسی برای اهداف تجاری English for Business Purposes شده است که در دو محور مکاتبات و مکالمات تجاری پاسخگوی نیاز بسیاری از زبان آموزان است.


عناوین مورد بحث و آموزش در دوره های مکاتبات تجاری (Commercial Correspondence) :


  • نامه های سفارش

  • نامه های استعلام

  • شکایت نامه ها

  • نامه های تبلیغاتی و فروش

  • درخواست نامه ها و توصیه نامه ها

  • تنظیم روزمه و CV

  • ایمیل

Free Discussion


مصاحبه کبک